HIGH COURT 2015

Hon GM Chiweshe, Judge President

Hon L Kamocha J

Hon CK Hungwe J

Hon L Makoni J

Hon A Chitakunye J

Hon F Bere J

Hon S Kudya J

Hon F Chatukuta J

Hon J Musakwa J

Hon N Mtshiya J

Hon G Mawadze J

Hon N Mathonsi J

Hon M Makonese J

Hon H Mwayera J

Hon M Dube J

Hon H Zhou J

Hon JM Mafusire J

Hon D Mangota J

Hon M Takuva J

Hon P Chigumba J

Hon L Matanda-Moyo J

Hon E Ndewere J

Hon A Tsanga J

Hon O Tagu J

Hon N Moyo J

Hon E Muremba J

Hon DM Foroma J

Hon JH Charewa J

Hon C Phiri J

Hon T Chitapi J

Hon EK Mushore J

Hon NP Munangati-Manongwa J